Algemene voorwaarden

 

1.   Toepasselijkheid

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met leverancier zoals hierna gedefinieerd.

 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden zoals gehanteerd door opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
 • De algemene voorwaarden van leverancier zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Arnhem en worden op eerste verzoek

2.          Definities

Leverancier:de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DolphinSolutions B.V., tevens handelend onder de naam DOLPHINSOLUTIONS, statutair gevestigd te Wageningen, alsmede de tot haar groep behorende ondernemingen opgericht naar buitenlands recht, als ook haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;

opdrachtgever:iedere natuurlijke – of rechtspersoon met wie leverancier diensten aangaat en/of met wie zij in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen leverancier en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst;

diensten:alle werkzaamheden die leverancier, in welke vorm en hoedanigheid ook voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht.

DOLPHINSOLUTIONS Software:als ook alle upgrades en nieuwe versies van die programmatuur.

3.          Aanbieding en acceptatie

 • Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege leverancier vervallen na 30

3.2.  Leverancier baseert haar offertes en opdrachtbevestigingen op de informatie zoals verstrekt door de opdrachtgever, welke garandeert dat deze informatie juist is.

 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door leverancier is ontvangen en geaccepteerd, ten blijken waarvan leverancier een opdrachtbevestiging zal verzenden, ofwel een aanvang zal maken met de uitvoering van de opdracht of de verlening van haar diensten. Indien leverancier op verzoek van opdrachtgever een aanvang maakt met de uitvoering van de overeenkomst alvorens tussen partijen volledige overeenstemming bestaat omtrent de prijs en betalingscondities, zal opdrachtgever leverancier betalen conform de bij leverancier gebruikelijke tarieven.
 • Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen. Wanneer een dergelijke wijziging of aanvulling wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende

4.          Duur en beëindiging

4.1.  Een overeenkomst met betrekking tot gebruik van DOLPHINSOLUTIONS Software wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf 31 december van het lopende kalenderjaar, ingaande op de datum van ondertekening door opdrachtgever dan wel aanvang van zijn gebruik van de DOLPHINSOLUTIONS Software, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Een dergelijke overeenkomst tot gebruik van DOLPHINSOLUTIONS Software wordt telkens onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar, tenzij één der partijen per aangetekende brief aan de andere partij, uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de lopende periode, te kennen geeft geen verdere verlenging van de overeenkomst te wensen.

 • Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2
 • Ingeval van gewichtige gronden heeft leverancier het recht de opdracht met onmiddellijke werking op te
 • De overeenkomst neemt tevens een einde door de volbrenging van de
 • De overeenkomst eindigt niet door het overlijden van

5.          Prijzen

 • Alle prijzen van leverancier zijn uitgedrukt in Euro’s exclusief

5.2.  De kosten van reis en verblijf komen onder nadere voorwaarden separaat ten laste van opdrachtgever als ook alle overige heffingen of belastingen opgelegd ter zake van enige door leverancier te verrichten prestatie.

5.3.
Elke verandering van de factoren die op de prijs van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, heffingen, verzekeringstarieven, belastingen, kan leverancier doorberekenen aan opdrachtgever. Slechts indien dit plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en opdrachtgever een beroep toekomt op het bepaalde in artikel 6: 236 BW, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5.4.  Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het feit: dat opdrachtgever, waar dan ook, niet behoorlijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of vergelijkbare belasting en/of opdrachtgever onjuiste of niet tijdig gegevens verstrekt aan leverancier en/of autoriteiten ter zake van de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting.

5.5. Ingeval, ten gevolge van onvoldoende en/ of onjuiste informatie voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst, en/of wegens gebrek aan coöperatie zijdens opdrachtgever voorzienbaar is dat leverancier haar opdracht niet kan volbrengen binnen de overeengekomen prijs zal leverancier opdrachtgever daaromtrent waarschuwen.

 • Softwarelicentie en dienstverlening tarieven worden jaarlijks conform CPI-index (CBS)

6.    Betalingsvoorwaarden

 • Facturering vindt eenmaal per maand

6.2 Leverancier is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur betaling van een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om zekerheid tot betaling te stellen middels een onvoorwaardelijke bankgarantie van een te goeder naam en faam bekendstaande bank. Bij gebreke van betaling daarvan is leverancier bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of te staken.

6.3 Facturen dienen uiterlijk 16 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door leverancier aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet- tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente vermeerderd met 2%.

6.4 Indien leverancier haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle kosten welke met incasso gemoeid zijn – waaronder begrepen de totale kosten van inschakeling van een –juridisch- deskundige -, verschuldigd, waarbij de kosten door partijen worden gefixeerd op een minimum van 15% te berekenen over de hoofdsom en rente, waarbij een minimum geldt van € 125,- exclusief BTW.

6.5 Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van leverancier binnen twee weken na factuurdatum aan leverancier schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waaraan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

6.6 Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening, tenzij hem dit is toegestaan krachtens een gerechtelijk vonnis of beschikking waartegen geen gewone rechtsmiddelen meer open staan.

6.7 Opdrachtgever is niet bevoegd om zijn verplichtingen op te schorten.

6.8 Indien leverancier opdrachtgever, om welke reden dan ook uitstel tot het verrichten van enige prestatie verleent, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

7.    Afleveringstermijn

7.1  De door leverancier opgegeven termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor leverancier geldende omstandigheden en door opdrachtgever aangegeven feiten en, voor zover afhankelijk van derden, op de door die derden aan leverancier verstrekte gegevens. leverancier zal de overeengekomen termijn zoveel mogelijk in acht nemen, deze zal echter nimmer gelden als fatale termijn.

7.2  Genoemde termijnen gaan in op de dag waarop leverancier een aanvang maakt met de uitvoering van de overeenkomst. Indien leverancier, vanaf de dag waarop zij een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst voor de uitvoering van de overeenkomst hulpmiddelen, personeel van opdrachtgever, gegevens of andere zaken, personen of feiten benodigd, gaat de termijn in op het moment dat alle benodigde gegevens, personeel, zaken of anderszins in bezit van leverancier zijn, c.q. wordt de termijn met zoveel dagen als nodig verlengd.

7.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding. Opdrachtgever heeft evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn dusdanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst (algeheel) in stand laat. Alsdan is opdrachtgever, na ingebrekestelling bevattende een redelijke termijn voor de nakoming, gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of op te zeggen, doch enkel voor zover dat strikt noodzakelijk is.

8.          Intellectuele eigendomsrechten en DOLPHINSOLUTIONS Software

8.1. De intellectuele eigendomsrechten op de DOLPHINSOLUTIONS Software alsmede de door leverancier vervaardigde materialen en documenten blijven berusten bij leverancier dan wel haar licentiegevers.

8.2. Opdrachtgever zal slechts die (gebruiks)rechten verwerven die nadrukkelijk in deze voorwaarden zijn vermeld. Partijen kunnen uitsluitend schriftelijk anders overeenkomen.

8.3. Opdrachtgever wordt houder van de hiervoor bedoelde documenten of materialen en dient deze alsmede eventueel gemaakte kopieën op eerste aangeven van leverancier af te geven.

8.4. Leverancier is gerechtigd op al het geleverde, haar merk(en), handelsna(a)m(en), aanduidingen van vertrouwelijkheid, identificatienummers en dergelijke aan te brengen. Opdrachtgever zal deze aanduidingen niet (doen) wijzigen, verwijderen of blokkeren.

8.5. Indien de overeenkomst met opdrachtgever het ter beschikking stellen van DOLPHINSOLUTIONS Software inhoudt, geldt dat opdrachtgever een niet-exclusief en niet- overdraagbaar gebruiksrecht verkrijgt om de DOLPHINSOLUTIONS Software te gebruiken binnen zijn onderneming, onder welke uitsluitend de met leverancier contracterende.

rechtspersoon wordt verstaan, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, één en ander in overeenstemming met de door leverancier eventuele gestelde nadere licentievoorwaarden zoals maar niet beperkt tot de door leverancier gehanteerde abonnementsvormen met betrekking tot de DOLPHINSOLUTIONS Software.

8.6. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden en/of schade die voortvloeit uit opdrachtgever’s handelen in strijd met dergelijke toepasselijke (licentie)voorwaarden.

8.7. Levering van de DOLPHINSOLUTIONS Software geschiedt door middel van het ter beschikking stellen van de software aan opdrachtgever door deze on line toegankelijk te maken. De software zal zijn geacht te zijn geaccepteerd na levering.

8.8. Opdrachtgever verkrijgt zijn (gebruiks)recht uitsluitend onder opschortende voorwaarde van nakoming van zijn verbintenissen. Indien partijen overeenkomen dat opdrachtgever het geleverde kan gebruiken voordat hij al zijn verbintenissen is nagekomen, is de toestemming tot dat eerdere gebruik onder de ontbindende voorwaarde van het niet tijdig en/of niet volledig nakomen door opdrachtgever van zijn verbintenissen. Wordt de ontbindende voorwaarde vervult, dan zal opdrachtgever onverwijld het gebruik staken en eventuele materialen terugleveren, onverminderd de overige rechten van leverancier uit de wet en deze voorwaarden.

8.9. Het is opdrachtgever niet toegestaan de DOLPHINSOLUTIONS Software en de documentatie te wijzigen of aan te passen;

8.10. Het is opdrachtgever niet toegestaan de broncode van de DOLPHINSOLUTIONS Software door middel van reverse engineering te reconstrueren. Indien opdrachtgever informatie nodig heeft om interoperabiliteit te bewerkstelligen van de DOLPHINSOLUTIONS Software met computerprogrammatuur van hemzelf of derden, zal opdrachtgever leverancier schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om de benodigde informatie. Leverancier zal opdrachtgever alsdan binnen redelijke termijn mededelen of opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt;

8.11. Leverancier verplicht zich gedurende de duur van de overeenkomst, gedurende de eerste drie jaren daarvan, ingaande op 1 januari van het jaar na aanschaf, de DOLPHINSOLUTIONS Software te onderhouden. Het onderhoud geeft recht op:
a) het verhelpen van onvolkomenheden in de DOLPHINSOLUTIONS Software;
b) telefonische gebruikersondersteuning (helpdesk);
c) deelname aan gebruikersbijeenkomsten;
d) het verzorgen van updates van kengetallen;
e) een helpdesk functie, welke dagelijks tijdens werkdagen in Nederland bereikbaar is van 09.00 uur tot 16.00 uur Nederlandse tijd.

8.12. Leverancier garandeert niet dat alle gebreken in de DOLPHINSOLUTIONS Software kunnen worden verholpen noch dat het geleverde zonder fouten is.

8.13. Leverancier verstrekt geen onderhoud indien
a) de gebreken in de DOLPHINSOLUTIONS Software voortkomen uit het niet voldoen van de omgeving aan de vereiste specificaties waarin de DOLPHINSOLUTIONS Software wordt gebruikt;
b) opdrachtgever of derden wijzingen aanbrengen in de DOLPHINSOLUTIONS Software zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier;
c) gebreken voortkomend uit onoordeelkundig, onbevoegd of onjuist gebruik door opdrachtgever of derden;
d) geconstateerde gebreken niet met bekwame spoed aan leverancier zijn gemeld;
e) het door leverancier geleverde wordt gebruikt in combinatie met niet door leverancier goedgekeurde hardware en software;
f) opdrachtgever niet werkt met de meest recente versies van systeemsoftware en de laatste dan wel de door leverancier opgegeven versie van standaardsoftware.

8.14. Leverancier zal opdrachtgever voorzien van voldoende (in de Nederlandse taal geschreven) documentatie over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de DOLPHINSOLUTIONS Software.

8.15. Opdrachtgever is gerechtigd de documentatie voor eigen gebruik in de eigen organisatie gratis te reproduceren en te wijzigen, mits met instandhouding van aanduidingen van de auteursrechten en dergelijke.

9.    Vertrouwelijke informatie

Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de opdrachtgever geheimhouding daarvan wenst.

 

10.  Inzet personen

10.1. Leverancier behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de samenstelling, kwaliteit en kwantiteit van het team, zijnde de persoon of de groep van personen, die uitvoering geeft aan de opdracht.

10.2. Geheel onverplicht, kan leverancier de samenstelling van het team op verzoek van de opdrachtgever wijzigen.

10.3. Opdrachtgever verplicht zich ertoe om zich gedurende de uitvoering van de opdracht alsook gedurende een tijdvak van een jaar daarna te onthouden van het aantrekken, in dienst nemen als mede het werven van personeel van leverancier.

11.  Verplichtingen partijen

11.1. Leverancier garandeert dat: de door haar te verrichten werkzaamheden op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd en dat de door haar in te schakelen personen voldoen en blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteit.

11.2. Indien leverancier apparatuur levert aan opdrachtgever, verleent leverancier gedurende één jaar na in gebruikneming van die apparatuur garantie op die apparatuur welke bestaat uit vervanging danwel herstel van die apparatuur.

11.3. Leverancier garandeert niet dat hetgeen zij levert geschikt is voor het doel dat de opdrachtgever beoogt te bereiken, tenzij die garantie nadrukkelijk en schriftelijk is opgenomen in een overeenkomst.

11.4. Opdrachtgever zal aan leverancier steeds wanneer dat is vereist de nodige kosteloze beschikbaarheid verschaffen tot alle benodigde middelen, gegevens, personeel en faciliteiten.

11.5. Indien blijkt dat leverancier geen uitvoering kan geven aan haar verplichtingen tengevolge van het niet voldoen van opdrachtgever aan enige op opdrachtgever rustende verplichting, zal deze de kosten, berekend conform de tarieven van leverancier, vergoeden welke voor leverancier zijn ontstaan.

11.6. Indien opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken werkzaamheden en leverancier van oordeel is dat haar prestaties daar tengevolge door worden verzwaard, kan leverancier deze werkzaamheden separaat in rekening brengen. Ingeval leverancier meent dat hiervan sprake is zal zij opdrachtgever hieromtrent informeren en zal zij aangeven wat de gevolgen zullen zijn ten aanzien van prijs en afleveringstermijn. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met de uitvoering van het meerwerk, behoudens het geval waar opdrachtgever binnen 4 dagen na genoemde kennisgeving haar bezwaren uit.

11.7. Met betrekking tot gebruik van de door leverancier verleende diensten en producten, zal opdrachtgever zich steeds houden aan de gebruiksinstructies van leverancier, bij gebreke waarvan enige aanspraak van opdrachtgever op een garantieverplichting van leverancier vervalt.

12.        Overdracht van rechten en verplichtingen

12.1. Het is leverancier toegestaan om in de overeenkomst met opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. Opdrachtgever verleent hierbij op voorhand zijn instemming met een dergelijke overdracht. Bovendien is leverancier gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

12.2. Mocht leverancier de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan derden over dragen, zal leverancier opdrachtgever hieromtrent informeren.

13.  Boete

Bij overtreding van de bepalingen zoals genoemd onder artikel 8, 9 en 10 lid 3 verbeurt de opdrachtgever een boete van

€ 5000,00 alsmede € 500,00 voor elke dag of delen van een dag dat deze overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van leverancier om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

14.  Niet-toerekenbare tekortkomingen

14.1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder niet toerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden niet toerekenbare tekortkoming zijdens leverancier:

 • tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband of overeenkomst van opdracht;
 • vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers;
 • overige aan de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheden, waaronder te verstaan onjuiste of ontijdige informatieverstrekking en/of medewerking door opdrachtgever, waardoor de nakoming van haar verplichtingen wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van leverancier kan worden verlangd.

14.2. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt leverancier zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Leverancier behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

14.3. Partijen zullen elkander zo spoedig mogelijk omtrent een (mogelijke) overmachtsituatie informeren.

15.  Aansprakelijkheid

15.1. Onverminderd verstrekte garanties onder de overeenkomst en deze voorwaarden, sluit leverancier iedere aansprakelijkheid uit die:
a) voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een verbintenis of die
b) voortvloeit uit enig onrechtmatig handelen,
met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van tot de kring van leidinggevenden van leverancier behorende personen.

15.2. Uitsluitend indien de in het voorgaande lid omschreven uitsluiting van de aansprakelijkheid in een specifiek geval jegens opdrachtgever onredelijk bezwarend zou zijn en wordt vernietigd, dan wel anderszins niet van toepassing is, gelden de hieronder opgenomen leden 3 tot en met 6.

15.3. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die leverancier voor het door haar geleverde of verleende heeft of zou hebben ontvangen.

15.4. Indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan zes maanden, en leverancier is gehouden tot enige schadevergoeding, dan bedraagt deze nimmer meer dan de totale som zoals door leverancier in de zes maanden voorafgaande aan het evenement dat de schade heeft doen ontstaan – waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – aan opdrachtgever is gefactureerd.

15.5. Indien leverancier (een deel van) de door opdrachtgever geleden schade op een derde partij kan verhalen, en indien het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag, onder aftrek van door leverancier te maken incassokosten, hoger is dan de beide voorgaande bedragen, is de schade beperkt tot dit bedrag verminderd met incassokosten. Leverancier is in dit geval gerechtigd haar vordering op die derde tegen finale kwijting jegens opdrachtgever aan opdrachtgever te cederen.

15.6. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot door opdrachtgever geleden directe schade. Onder directe schade worden uitsluitend de out of pocket kosten verstaan die opdrachtgever noodzakelijkerwijs heeft moeten maken in verband met de schade toebrengende gebeurtenis. Verlies aan goodwill, al dan niet toekomstige omzet of winst, vorderingen van derden vanwege andere dan directe schade, uren van medewerkers en dergelijke komen niet voor vergoeding in aanmerking.

15.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij leverancier heeft gemeld. Ieder recht op schade-uitkering vervalt na verloop van zes maanden.

15.8. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde diensten door leverancier of onderaannemers van leverancier aan leverancier kunnen worden tegengeworpen, zullen door leverancier ook aan opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

15.9. De werknemers van leverancier of door leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

15.10. De opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle schade die leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met door leverancier geleverde zaken of diensten. Bovendien vrijwaart de opdrachtgever leverancier voor alle door haar gemaakte kosten en door haar of derden te lijden schade door in opdracht van de opdrachtgever zaken, modellen, tekeningen en dergelijke te gebruiken of toe te passen. Onder schade wordt mede verstaan de schade die ontstaat doordat in opdracht van opdrachtgever rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden worden geschonden.

16.  Ontbinding

16.1. In geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging van of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever of het onder bewind stellen van opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met opdrachtgever van rechtswege van rechtswege zijn ontbonden, tenzij opdrachtgever binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van de overeenkomst te verlangen, in welk geval leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

 • uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende verzekerd is,
 • alle verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten.

16.2. In geval opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, is opdrachtgever in verzuim en is leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

 • uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende is verzekerd,
 • de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16.3. Indien leverancier in redelijkheid meent, gelet op de haar op dat moment bekend zijnde feiten en omstandigheden, tot opschorting of ontbinding gerechtigd te zijn, is leverancier niet verplicht tot betaling van de wettelijke rente indien vast komt te staan dat zij bedoelde rechten niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

17.        Wijziging van de voorwaarden

17.1 Leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen alsmede zijn standaard tarieven.

18.        Roerende zaken

18.1       Indien leverancier opdrachtgever de eigendom van door haar geleverde roerende zaken levert, behoudt zij zich de eigendom daarvan voor, totdat opdrachtgever aan al zijn verbintenissen op grond waarvan deze worden geleverd, heeft voldaan.

18.2       Fysieke voorzieningen die naar de mening van leverancier moeten worden aangebracht in verband met een installatie, zijn voor rekening van opdrachtgever. Een aanbod bevat deze kosten uitsluitend als deze expliciet zijn aangegeven. Omtrent voorzieningen anders dan de gebruikelijke, zal leverancier opdrachtgever informeren.

18.3Alle risico’s van verlies of schade van roerende zaken zijn voor rekening van opdrachtgever vanaf het moment van levering daarvan.

19.  Geschillenregeling en toepasselijk recht

19.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen leverancier en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

19.2 Indien er tussen opdrachtgever en leverancier nadere overeenkomsten worden gesloten, en in geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit deze algemene voorwaarden en die nadere overeenkomst(en), zullen de bepalingen uit deze algemene voorwaarden prevaleren, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in die nadere overeenkomst.

19.3 Deze algemene voorwaarden zijn tevens opgesteld in de Engelse taal. In geval van tegenstrijdigheid, of in geval van verschillende interpretaties tussen de bepalingen uit de Nederlandstalige versie en de Engelstalige versie danwel andere buitenlandse taal waarin deze voorwaarden zijn opgesteld, prevaleren steeds de bepalingen en interpretaties van de Nederlandstalige versie.

19.4 Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

19.5 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin leverancier zetelt aanhangig worden gemaakt, behoudens de gevallen waar dwingend recht anders voorschrijft.